Back to search
Publication

Investigation of Malaria, Leishmaniasis, and Scabies Risk after Earthquakes and Recommendations for Prevention.

Abstract

This study examines the risk of malaria, leishmaniasis, and scabies following earthquakes in southeastern Türkiye. The focus is on the impact on the local population and Syrian immigrants. Recommendations for prevention include vector control measures such as indoor residual spraying and distribution of insecticidal nets. Surveillance and early detection through rapid diagnostic tests and active case finding are important. Public awareness campaigns and community engagement are crucial for promoting protective measures. Strengthening healthcare infrastructure, providing essential supplies, and capacity building is essential. For leishmaniasis, early detection and treatment, vector control, health education, and community engagement are vital. Scabies outbreaks affect the socioeconomically depressed local population and Syrian immigrants. Early detection, treatment, contact tracing, health education, hygiene promotion, and improved living conditions are necessary. Implementing these interventions and strategies can effectively prevent, control, and manage these diseases. Tailoring approaches to the specific context and needs of affected communities is crucial. By addressing these challenges, we can protect the health and well-being of the affected population.

Translated Abstract

Bu çalışma, Türkiye’nin güneydoğusunda gerçekleşen depremlerin ardından bölgede ve ülkemizdeki sıtma, leishmaniasis ve uyuz riskini incelemektedir. Çalışmanın odağında, yerel nüfus ve Suriyeli göçmenler bulunmaktadır. Önleme önerileri arasında iç mekan ilaçlama ve insektisit ağların dağıtılması gibi vektör kontrol önlemleri sayılabilir. Hızlı tanı testleri ve aktif olgu bulma amacıyla sürveyans ve erken teşhis önem taşımaktadır. Halkı bilinçlendirme kampanyaları ve toplum katılımı, koruyucu önlemlerin teşvik edilmesi için çok önemlidir. Sağlık altyapısının güçlendirilmesi, gerekli tıbbi malzemelerin sağlanması ve kapasite geliştirme esastır. Leishmaniasis için erken teşhis ve tedavi, vektör kontrolü, halk eğitimi ve toplum katılımı hayati önem taşımaktadır. Uyuz salgınları, sosyoekonomik olarak yoksun durumdaki yerel nüfusu ve Suriyeli göçmenleri etkilemektedir. Erken teşhis, tedavi, temas takibi, halk eğitimi, hijyen teşviki ve iyileştirilmiş yaşam koşullarının sağlanması esastır. Bu müdahaleleri ve stratejileri uygulamak, bu hastalıklarn etkili bir şekilde önlenmesi, kontrol edilmesi ve yönetilmesini sağlayabilecektir. Bu yaklaşımların etkilenen toplulukların öznel bağlamına ve ihtiyaçlarına göre uyarlanması çok önemlidir. Bu zorlukları ele alarak, etkilenen nüfusun sağlığını ve esenliğini korumak mümkün olabilecektir.

More information

Type
Journal Article
Author
Tunalı V
Harman M
Özbilgin A